Notes de premsa  

El passat dilluns, 13 de desembre, es portà a terme una jornada de debat a la sala d’actes del COAC a Barcelona sobre les modificacions de la Llei d’Urbanisme aprovades pel Parlament de Catalunya el passat dia 9. La jornada, organitzada pel l’AAUC amb la col·laboració de la Demarcació de Barcelona, començà a les 19 hores i hi van participar Joan Llort, director general d’Urbanisme de la Generalitat, Pere Montaña, arquitecte de l’ajuntament de Terrassa, i Sebastià Jornet, secretari de l’AAUC.

Joan Llort explicà totes les novetats legislatives aprovades pel Parlament, mentre que després es desenvolupà un col·loqui al qual s’afegiren Montaña i Jornet.

El Parlament va aprovar una modificació substancial de la Llei 2/2002 d’Urbanisme de Catalunya per tal de fomentar la creació de sòl per habitatge assequible, millorar els criteris ambientals en el planejament urbanístic i dotar de major autonomia en aquest camp a l’administració local.

Principals modificacions

Fomentar l’habitatge assequible

S’adopten diversos preceptes per tal de fomentar la disposició de sòl per a la construcció d’habitatge assequible

· S’estableix la forma per tal d’agilitar l’aplicació de les previsions de la Llei 2/2002 relatives a les reserves de sòl per a la construcció d’habitatges de protecció pública, tot preveient que, en els municipis de més de 10.000 habitants, les capitals de comarca i totes aquelles que ho desitgin, aquestes es facin efectives a través del planejament derivat, sense necessitat d’aprovar un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal o un Pla d’Actuació Urbanística Municipal.
· La Llei incorpora, entre les raons d’expropiació, l’incompliment dels terminis establerts per a l’inici o l’acabament dels habitatges protegits.
· També s’inclou la possibilitat que, quan la futura legislació d’habitatge creï d’altres figures d’habitatge assequible, es reservi en els municipis majors de 10.000 habitants i en les capitals de comarca, un 10% de sostre residencial complementari per a aquests tipus d’habitatge.
- Per completar aquestes prescripcions s’estableixen una sèrie de normes complementàries:

a) Obligació de crear el patrimoni municipal de sòl per a tots els municipis que disposin de planejament urbanístic que prevegi cessions de sòl amb aprofitament.
b) Impossibilitat de concentrar territorialment en el planejament l’habitatge protegit .
c) Obligació dels Plans directors urbanístics d’assegurar la solidaritat intermunicipal en les previsions d’habitatge assequible. d) Inclusió de la memòria social, amb les previsions en política d’habitatge com a part de la documentació obligatòria dels Plans Establiment de l’agenda temporal del pla en defecte de PAUM.
· Així mateix d’acord amb el que estableix la Llei de Mobilitat, aprovada pel Parlament en la legislatura passada, es preveu que els nous sectors desenvolupats contribueixin als costos d’implantació del transport públic que han de servir-los.

La introducció i clarificació dels criteris ambientals en el planejament urbanístic

Es modifiquen diversos aspectes de la llei per tal de millorar la gestió del sòl no urbanitzable, la protecció del paisatge i l’ús racional del territori. Així mateix, s’estableixen diversos preceptes destinats a la integració de les consideracions ambientals en el planejament urbanístic.

· La Llei estableix que han de ser obligatòriament classificats com a sòl no urbanitzable en els POUM, aquells que tenen un particular interès natural, agrari, paisatgístic, forestal, com a connector natural i altres.
· D’altra banda es clarifica la situació de les rehabilitacions en Sòl No Urbanitzable en absència de catàleg. La Llei 2/2002 havia establert el Catàleg d’edificacions en Sòl no Urbanitzable com a requisit a la seva rehabilitació, i els Ajuntaments en no poder executar de manera immediata aquestes peces de planejament, s’ha produït la situació que en els casos de llicència per a rehabilitacions del tot necessàries, no s’han pogut concedir.
· S’estableix que han de ser objecte d’avaluació ambiental totes les figures de planejament general i totes les revisions o modificacions quan reclassifiquin figures de sòl no urbanitzable.
· Així mateix hauran de ser subjectes a declaració d’impacte ambiental totes les figures que reclassifiquin més de 100 ha. continues de sòl classificat com a no urbanitzable o bé 10 ha. de sòl no urbanitzable protegit.

Potenciar l’autonomia local

Es conferirà més autonomia als municipis en matèria urbanística.

· La modificació preveu que d’ara en endavant tot ajuntament que disposi de planejament adaptat, és a dir, d’un POUM aprovat d’acord amb la nova llei, o bé que tingui un planejament general de menys de sis anys d’antiguitat, podrà aprovar de manera immediata el seu planejament derivat.
· Els ajuntaments podran decidir a través del POUM, del PAUM, o en el cas de plans anteriors de menys de sis anys (mitjançant manifestació de la seva voluntat) si desitgen exercir aquesta competència o bé si prefereixen que, en el seu cas, la Generalitat continuï administrant-la.
· Els municipis compresos en àmbits de plans plurimunicipals podran elaborar de manera immediata el seus propis PAUM, com a forma d’adquirir aquestes competències.
· Per tal de garantir la seguretat jurídica dels privats, s’estableix la via de silenci administratiu positiu per als altres tràmits municipals del planejament derivat i dels projectes d'urbanització quan la seva aprovació definitiva sigui requisit d'eficàcia de l'aprovació definitiva d'un pla parcial adaptant però els terminis convenientment, per tal que tots els municipis siguin quins siguin els seus recursos, puguin exercir la competència amb les oportunes garanties.


2004-12-10
SUMARI ARXIU
 
arquitectes.cat el nou web dels Arquitectes de Catalunya
La Generalitat posa en marxa el procés per aprovar la nova llei d'arquitectura a finals de 2014
Manifest per la Qualitat Democràtica
Necessita l'arquitectura d'un reset? Debat dijous 28 de novembre al Roca Barcelona Gallery
Lluís Comerón, elegit nou president de l'ITeC
Jordi Ludevid, reelegit com a president del CSCAE
Benedetta Tagliabue guardonada amb el Premi Riba Jencks 2013
Vegeu el vídeo de la taula rodona sobre Barcelona en el marc de l'exposició BCN/Enllaços
  Arxiu

2013
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2012
Desembre
Novembre
Octubre
Setembre
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004