Notes de premsa  

El passat 30 d’abril va entrar en vigor la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic (LCSP) que transposa a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2004/18/CE i deroga el Text Refós de la Llei 2/2000 de Contractes de les Administracions Públiques. La nova norma afecta directament els arquitectes ja que el sector públic és una font important d’encàrrecs professionals.

L’àmbit d’aplicació de la llei és molt ampli. Tres són les classes diferents de subjectes que estan sotmesos a les seves disposicions, tot i que en graus diferents: les administracions públiques, entitats que no són administracions públiques però que estan sotmeses a la Directiva 2004/18/CE i altres entitats que tot i pertànyer al sector públic no es troben incloses en les dues categories anteriors.

El primer d’aquests grups, el més restringit, està absolutament subjecte a la norma mentre que als altres dos se’ls aplica la norma en menor intensitat. Finalment, la llei també s’aplicarà en certs contractes celebrats per subjectes o entitats físiques o jurídiques quan aquests contractes hagin estat subvencionats per una entitat del sector públic.

Cal destacar que la llei preveu noves formes contractuals: el contracte de col·laboració entre el sector públic i el privat, i els contractes de serveis. D’altra banda, desapareix la categoria legal de contractes de consultoria i assistència tècnica, entre els quals es trobaven els contractes de treballs d’arquitectura, que ara queden ara englobats dins de la categoria genèrica de contractes de serveis (a la categoria 12).

Pel que fa a les garanties, per contractes que celebri una administració pública, en la nova legislació desapareix l’obligatorietat de constituir una garantia provisional als licitadors (actualment és del 2%). La garantia només s’haurà d’aportar quan l’òrgan de contractació ho consideri convenient, en funció de les circumstàncies de l’encàrrec (i no podrà ser superior al 3%). Així mateix, la garantia definitiva que haurà de constituir l’adjudicatari passa d’un 4% a un 5% i es podrà establir un 5% addicional en casos especials. Quan el contracte se celebri amb un altre ens diferent d’una administració publica, no hi ha límit quant a l’import de la garantia a demanar.

Per als arquitectes té una importància especial la normativa sobre els concursos de projectes, que són, segons la llei, “procediments encaminats a l’obtenció de plans o projectes, principalment en el camp de l’arquitectura, l’urbanisme i el processament de dades, a través d’una selecció que, després de la seva corresponent licitació, s’encomanarà a un jurat”. Quan s’exigeixi una qualificació professionals als licitadors, una tercera part del jurat haurà de tenir aquella mateixa titulació o l’equivalent. Un altre element destacat de la regulació és que el jurat podrà demanar als participants que aclareixin qualsevol aspecte del projecte (desconeixem com aquesta possibilitat es podrà comptabilitzar amb el respecte a l’anonimat).


2008-04-24
SUMARI ARXIU
 
arquitectes.cat el nou web dels Arquitectes de Catalunya
La Generalitat posa en marxa el procés per aprovar la nova llei d'arquitectura a finals de 2014
Manifest per la Qualitat Democràtica
Necessita l'arquitectura d'un reset? Debat dijous 28 de novembre al Roca Barcelona Gallery
Lluís Comerón, elegit nou president de l'ITeC
Jordi Ludevid, reelegit com a president del CSCAE
Benedetta Tagliabue guardonada amb el Premi Riba Jencks 2013
Vegeu el vídeo de la taula rodona sobre Barcelona en el marc de l'exposició BCN/Enllaços
  Arxiu

2013
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2012
Desembre
Novembre
Octubre
Setembre
Agost
Juliol
Juny
Maig
Abril
Març
Febrer
Gener

2011

2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004